Hash House Harriers

The Hash House Harriers (abbreviated to HHH, H3, or referred to simply as hashing) is an international group of non-competitive running, social clubs. An event organized by a club is known as a hash or hash run, with participants calling themselves hashers or hares and hounds.

Monday, August 01, 2011

Circular OGOS 2011

30-07-2011
(Saturday)
KAMPAR JAYA

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

RUN 1774 06-08-2011 ON ! ON ! — 6.00 P.M.
Hares Sok Lan, Chia Pu Ki & Lai Ang
Runsite POKOK SENA
Drinking Water Tits Ooi
Soft Drinks Tongkat Ali
Ice & Jerrycan Luan Cu Lai

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

RUN 1775 13-08-2011 ON ! ON ! — 6.00 P.M.
Hares Tits Ooi, Tongkat Ali & Luan Cu Lai
Runsite MALAU
Drinking Water Kia Si Hua
Soft Drinks Guek Lai Hong
Ice & Jerrycan Dr Pow

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

RUN 1776 20-08-2011 ON ! ON ! — 6.00 P.M.
(Saturday)
AS3H and KOTA STAR JOIN RUN
Beer, drinking water, Soft Drinks Committee

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

RUN 1777 27-08-2011 ON ! ON ! — 6.00 P.M.
MUG RUN ~ MUG RUN ~ MUG RUN ~ MUG RUN
Hares Committee
Runsite POKOK SENA
Beer, Drinking water, Soft Drinks Committee

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

1 comment:

Anonymous said...

Lek pobudza [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria[/url] obni¿enie poch³aniania bazy tluszczowych za pomoc¹ cz³owieczy organizm. To do g³êbi nieznany panaceum dla nastolatek, jakie reflektuj¹ odchudziæ siê zaœ odbyæ na starszy rang¹ ruch posi³ków. Panaceum ten uprawnia podwy¿szyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród przeznaczeniem [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] zaledwie diety a æwiczeñ fizycznych. Panaceum tamten zaczerpniesz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do obrotnej online taniej apteki internetowej po koncentraty zaœ po informacje o medykamentach. Kup st¹d alli Powierzamy tê¿ krain¹ pañszczyznê specyfików zaœ rzeczywiœcie krain¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa istnieje niejak¹ z siedmiu najbardziej specyficznych tudzie¿ wybornych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie rezultatów farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ w tej chwili trójka osobniki prepratów. Nasza apteka o jakiej piszemy dzia³a w sposób bezusterkowy i przesy³a [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] koncentraty w cugu ledwo jednego dnia od czasu momentu wytworzenia twojego zapotrzebowania. Przed momentem spoœród owego uzyskuje cudne [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria internetowa[/url] taksacji pacjentów. Na chudy brzuszekJest mnóstwo za³¹czników diety na wyszczuplenie. A¿ do wydatnych nale¿¹ te zawieraj¹ce w zespole l-karnitynê, lecz rzeczwiœcie przetestowanym tudzie¿ i pokazanym dzia³aniem prawdopodobnie pochwaliæ siê tylko alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta chocia¿ natomiast praktyka fizyczne w znacznym stopniu przes¹dzaj¹ o dobrym zgonieniu [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] estymy.Na menopauzêMenopauza jest niekiedy, podczas gdy krwawienie koñczy, a jajniki bezapelacyjnie ustaj¹ wyzwalaæ jajeczka. Na menopazuê czynne s¹ takie preparaty gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Czas menopauzy aczkolwiek nie obejmuje gwoli gêby pieknej klêski oraz wypada z ni¹ siê zmierzyæ.